Д/Д ДУГААР ОН САР ӨДӨР УТГА
2 А/02 2021.01.08 Төлөвлөгөө батлах тухай
1 А/01 2021.01.06 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай
3 А/03 2021.01.11 Ажиллах хуваарь батлах тухай
4 А/04 2021.01.11 Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
5 А/05 2021.01.27 Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох тухай
6 А/06 2021.01.29 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай
7 А/07 2021.02.01 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
8 А/08 2021.02.06 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай
9 А/09 2021.02.15 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үеийн албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай
10 А/10 2021.03.15 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеийн албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай
11 A/11 2021.03.17 "Баримт нягтлан шалгах комисс"-ын бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
12 А/12 2021.03.29 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеийн албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай
13 А/13 2021.03.29 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай